Pagka-guilty

Ikaw ba ay natatalo ng pagka-guilty? Nais mo bang malaman paano magpatawad at mapatawad?

Kausapin natin si Hesus ngayon at hingin na palitan ang guilt feelings ng kaniyang pagpapatawad…

Dear Jesus, I can no longer carry the burden of guilt and shame. Patawarin mo ako sa aking nagawa. Turuan mo akong mamuhay ng tama at may integridad. Isinusuko ko sa iyo ang aking puso at hinihiling na ikaw na ang maghari sa buhay ko mula ngayon. Maraming salamat po. Amen.

yesbuttonquestions