Pagka-guilty

Ikaw ba ay natatalo ng pagka-guilty? Nais mo bang malaman paano magpatawad at mapatawad?

As you travel life's journey, you can take the road from guilt to forgiveness. It really is true that we have all made mistakes. We all have done something that causes us to feel guilty. Siguro, nandaya tayo sa isang exam sa school, o nagsinungaling sa isang tao kung saan dapat sana ay totoo ang ating sinabi, o nakasakit tayo ng isang mahal sa buhay. Ang totoo, wala naman talagang taong walang bahid ang integridad. Ang resulta, nakakaramdam tayo ng guilt-feelings dahil hindi natin nagawa ang dapat nating gawin.

Maraming paraan para harapin ang mga damdaming ito. Maaari mong ibato sa iba ang guilt-feelings…

Maari kang gumawa ng mabuti upang mabawasan ang masamang dulot nito. Maari kang umasa na ang mabubuti mong gawa ay mapagtatakpan ang iyong guilt at magiging mabuti nang muli ang iyong pakiramdam para sa iyong sarili. But, the truth is that until you deal with the guilt, you will never be freed from shame and the consequences of your actions.

Mayroong Isa na makapag-aalis ng guilt sa pamamagitan ng pagpapatawad sa iyo at pagbabalik sa iyo sa lakbayin ng buhay na may bagong panimula. Siya si Hesu-Kristo. Alam natin na tayo ay karapat-dapat lang parusahan bilang kabayaran ng ating kasalanan na siyang sanhi ng guilt . Ngunit ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit hindi tayo nilikha ng Diyos upang tayo ay mamatay. If everyone who sinned suffered the rightful penalty, which is death, then we'd all be dead and there would be no one alive with whom God can relate.

Sa halip, ipinadala niya ang Kaniyang Anak, ang kaniyang kaiisa-isang Anak, si Hesu-Kristo, upang kunin ang kasalanan ng sangkatauhan, at mamatay para sa atin. Ngunit ang kamangha-manghang bagay ay si Hesus ay di nanatiling patay bagkus S'ya ay nabuhay na muli! Death could not stop him!

Ang ibig sabihin nito para sa iyo at sa akin, ay maari nating ibigay ang ating kasalanan at guilt kay Hesus. Siya lamang ang karapatdapat na magpatawad sa ating mga kasalanan at baguhin ang ating puso at kaisipan.Siya lamang ang makapagbibigay sa'yo ng kalayaan!

Believe me, the guilt and shame will come back at you but you can reject those old feelings. Kapag hinayaan mo si Hesus na pumasok sa iyong puso at maghari sa iyong buhay, maaari kang maging bagong nilalang. Kapag sumampalataya ka kay Hesus, ikaw ay nagiging matuwid sa Kaniya. Ang katuwiran ni Kristo ay dakilang kaloob ng Dios sa atin.

Kausapin natin si Hesus ngayon at hingin na palitan ang guilt feelings ng kaniyang pagpapatawad…

Dear Jesus, I can no longer carry the burden of guilt and shame. Patawarin mo ako sa aking nagawa. Turuan mo akong mamuhay ng tama at may integridad. Isinusuko ko sa iyo ang aking puso at hinihiling na ikaw na ang maghari sa buhay ko mula ngayon. Maraming salamat po. Amen.

OK, narito ngayon ang dapat mong gawin. I- click ang "Yes button" sa screen na ito at hahanap kami ng makatutulong sa iyo. Maaaring ikaw ay interesado subali't hindi pa handang humakbang tungo kay Hesus. Huwag mag-alala maghihintay siya sa'yo kapag handa ka na. Jesus loves you!

Kausapin natin si Hesus ngayon at hingin na palitan ang guilt feelings ng kaniyang pagpapatawad…

Dear Jesus, I can no longer carry the burden of guilt and shame. Patawarin mo ako sa aking nagawa. Turuan mo akong mamuhay ng tama at may integridad. Isinusuko ko sa iyo ang aking puso at hinihiling na ikaw na ang maghari sa buhay ko mula ngayon. Maraming salamat po. Amen.

yesbuttonquestions