Paano Makikilala ang Dios

Sa Bible, sabi ng Diyos na tayo ay nilikha para magkaroon ng unending fellowship sa Kanya, mapayapang ugnayan sa ating kapwa, kaayusan sa ating pamilya at pangunahan ang mundo kung saan Niya tayo nilagay.  Pero iba ang ating pinili.

Sabi ng Bible, pinili ng sangkatauhan na mamuhay para sa sarili sa halip na mas pahalagahan ang fellowship sa Diyos.  Dahil sa maling choice na iyon, pumasok ang kamatayan, nawala ang kapayapaan sa pagitan ng kapwa-tao, nasira ang maayos na samahan sa pamilya at hindi natin inalagaan ang kalikasan.  Ang ating kinabukasan ay nabago, nagkaroon tayo ng eternal separation sa Diyos, nawala ang pag-asa ng  kagalakan o  kapayapaan.

Hindi tayo iniwan ng Diyos sa ating kawawang sitwasyon.  Gumawa Siya ng solusyon para sa ating pagiging makasarili.  Bumaba Siya sa atin sa katauhan ng Kanyang Anak na si Jesus Christ. This Son lived a life of fellowship, peace, harmony, and joy in full fellowship with God.   Bagaman wala Siyang pagkakasala, kusa Siyang nagpakasakit para sa atin, at namatay bilang isang kriminal. Tinanggap Niya ang parusa para sa ating pagiging makasarili. He received upon Himself the full penalty of our selfishness by His death on a cross.

Si Jesus ay nabuhay muli at bumalik sa Diyos. He is forever our representative before God. He enables us today to enjoy fellowship with God, peace with our fellow man, harmony and joy within our family relationships, and to exercise proper dominion over this world in which He has placed us. We need only to pray and ask Him to come in and rule in our hearts and lives.

Kausapin mo ang Diyos at sabihin mo ‚ÄúSalamat po, Diyos, minahal Mo ako at ipinadala Mo ang Anak Mo para mamatay sa krus para sa lahat ng aking pagkakamali.  Pinipili kong maging Panginoon si Jesus ng aking buhay.  Help me to be the kind of person that You want me to be.    In Jesus' Name, Amen."