Kami ay nagagalak na nanalangin ka ng ganitong panalangin.

Ginawa mo ang pinakaimportanteng desisyon na pwede mong gawin sa iyong buhay! Nais naming malaman ng  mas mabuti ang tungkol sa iyong desisyon at tulungan kang matuto tungkol sa iyong relasyon kay Hesukristo. Maaring pakipunan ang mga patlang sa ibaba ng tamang impormasyon upang magsimula tayo sa ating paglalakbay ng magkasama. Huwag mag-atubiling magtanong sa amin tungkol sa iyong desisyon.

Fill out my online form.

Isang tao ang makikipag-ugnayan sa iyo tungkol sa iyong kahilingan sa panalangin.

Paunawa. Anumang impormasyon na iyong isinulat sa itaas ay ituturing na kompidensyal at hindi ipamimigay maliban kung magagamit para matulungan kang tugunan ang iyong mga katanungan sa buhay.