Prayer Request

Maaari mong ibahagi sa amin ang iyong mga prayer requests.

Fill out my online form.

Mayroong makikipag-ugnayan sa iyo para sa iyong prayer request.

Paunawa. Anumang impormasyon na iyong isinulat sa itaas ay ituturing na kompidensyal at hindi ipamimigay maliban kung magagamit para matulungan kang tugunan ang iyong mga katanungan sa buhay.