Kabalisahan

Ang pagkabalisa ba ay bahagi ng iyong buhay? Ito ba ay nakapipigil sa iyo na makapagisip ng tama at maranasan ang sarap ng buhay?

Maari ka rin manalangin ng ganyang panalangin at mag simulang lumakad mula sa pagaalala tungo sa daan ng kapayapaan sa katunayan maari ka makipag usap kay Hesus ngayon.

"Dear Jesus, Maari mo bang alisin ang aking pagaaalala, ang aking anxiety at palitan ng isang pusong may ganap na kapayapaan, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan at bigyan ng kahulugan at fullfilment ang aking buhay, I surrender my heart to you and ask that you take control of my life now, maraming salamat po, Amen?"

yesbuttonquestions